องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งชั่วคราว [ 22 มี.ค. 2565 ]
2 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานห้วยแอ่งปี 65 [ 28 ม.ค. 2565 ]
3 รายงานผลการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]
5 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน [ 28 เม.ย. 2564 ]
6 การลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 26 เม.ย. 2564 ]
7 ประกาศแบบบญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2564 ]
8 กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 19 มี.ค. 2564 ]
9 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 19 มี.ค. 2564 ]
10 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 19 มี.ค. 2564 ]
11 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านท่างาม ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม [ 3 มี.ค. 2564 ]
12 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหมากหญ้า ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม [ 3 มี.ค. 2564 ]
13 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 20 ม.ค. 2564 ]
14 การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลห้วยแอ่ง ประจำปี2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]
15 การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลห้วยแอ่ง ประจำปี2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]
16 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน ITA [ 12 ม.ค. 2564 ]
17 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-48/2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]
18 ประชาสัมพันธ์กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 17 ธ.ค. 2563 ]
20 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4