องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
********************
               
                ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas))   โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป นั้น
                                               
                   เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจดูและขอรับข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อบัญญัติดังกล่าว ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.huay-ang.go.th หัวข้อ ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560
 
 
 
     เอกสารประกอบ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ