องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง   เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

อาศัยคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
                   เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งกำหนดโดยเคร่งครัด  จึงขอประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ๔ ด้านดังนี้
     1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
     2. ด้านการควบคุมการก่อสร้าง
     3. ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
     4. ด้านการวางตัวเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดีของรัฐ

    เอกสารประกอบ แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ