องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 ต.ค. 2563 ]
22 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 ต.ค. 2563 ]
23 การแจ้งถมดิน [ 2 ต.ค. 2563 ]
24 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 ต.ค. 2563 ]
25 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2563 ]
26 การรับชำระภาษีป้าย [ 2 ต.ค. 2563 ]
27 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ต.ค. 2563 ]
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 ต.ค. 2563 ]
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 ต.ค. 2563 ]
30 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2563 ]
31 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2563 ]
32 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 2 ต.ค. 2563 ]
33 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2563 ]
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2563 ]
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 2 ต.ค. 2563 ]
36 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 ต.ค. 2563 ]
37 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 ต.ค. 2563 ]
 
|1หน้า 2