องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 2 ต.ค. 2563 ]
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขัันตอนออกใบอนุญาต) [ 2 ต.ค. 2563 ]
3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 2 ต.ค. 2563 ]
4 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 2 ต.ค. 2563 ]
5 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 2 ต.ค. 2563 ]
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 2 ต.ค. 2563 ]
7 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 2 ต.ค. 2563 ]
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 2 ต.ค. 2563 ]
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 2 ต.ค. 2563 ]
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 2 ต.ค. 2563 ]
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ต.ค. 2563 ]
12 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 2 ต.ค. 2563 ]
13 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 2 ต.ค. 2563 ]
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 ต.ค. 2563 ]
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ต.ค. 2563 ]
16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 2 ต.ค. 2563 ]
17 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 2 ต.ค. 2563 ]
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 2 ต.ค. 2563 ]
19 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 ต.ค. 2563 ]
20 การแจ้งขุดดิน [ 2 ต.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2