องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
.....................................
                                                                         
            อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๗ (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป
            องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดเรียบร้อยแล้ว และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เมื่อการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  
         
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑   เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
                                      (ลงชื่อ)...................................................
                                                      (นางธนัญญา    ชินวรรณ)
                                          ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ