องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
.....................................
                                                                                                                         
                                อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
                                องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดเรียบร้อยแล้ว และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เมื่อการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  
 
                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙   มิถุนายน ๒๕๕๙
 
 
                                      (ลงชื่อ)...................................................
                                                (นายณรงค์    คำสีหา)             
                         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ