องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
********************
                  
                   ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๕๘  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  และ  สมัยที่  ๓/๒๕๕๘  ครั้งที่  ๓  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  และนายอำเภอได้เห็นชอบอนุมัติเมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๓๙  และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๘๗  วรรค  ๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงถึง  (ฉบับที่   ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   โดยได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลด้วยวงเงิน  ๒๐,๘๗๗,๐๐๐   บาท 
(ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 
                   ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   เป็นต้นไป
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
(นายสมบูรณ์  คำสอนทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง


    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ