องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
กองการศึกษา


นายนโรดม  เพชรโรจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 

นางรพีพรรณ  คงหา

นางศศิธร     สมอุดร
  ครู คศ.2   

ครู คศ.1


นางสาวสุรดา คำนาค
นางสาวแพรวนภา นาเสงี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน(งานธุรการ)

นางกรกนก วรธิพรหมมา
นางธัญญารักษ์ สุดชารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ