องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
กองคลัง

 

นางธนัญญา  ชินวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลังนางทิพมงคล  คำเบ้าเมือง

นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นางสาววรญา   ณรงฐานวัฒน์
นางสาวธัญญชล  บุญหล้า
นางสาวรัตนากร วิเศษชู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   
  นางกนกพร  สมอุดร  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)