องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 26 เม.ย. 2564 ]
2 ประกาศแบบบญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2564 ]
3 กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 19 มี.ค. 2564 ]
4 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 19 มี.ค. 2564 ]
5 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 19 มี.ค. 2564 ]
6 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านท่างาม ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม [ 3 มี.ค. 2564 ]
7 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหมากหญ้า ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม [ 3 มี.ค. 2564 ]
8 การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลห้วยแอ่ง ประจำปี2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]
9 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-48/2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]
10 ประชาสัมพันธ์กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7