องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารงาน
"สาระดีๆ จากศาลปกครอง"
ติดต่อ - สอบถาม
 
 
 
  ชื่อ +
- รอบันทึกข้อมูล -
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + นาย วิชัย  จำปาทิ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงาน อบต. (7) (ปลัด อบต.)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 

  ชื่อ + นาย ธีรศักดิ์ คำแสนพันธ์
  ตำแหน่ง + นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 

  ชื่อ +  -ว่าง-
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + นางธนัญญา  ชินวรรณ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานการคลัง (๗) (ผู้อำนวยการกองคลัง)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานช่าง  (ผู้อำนวยการกองช่าง)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + นายวัฒนา  ศรีคลัง
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานสาธารณสุข ๖
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ +
จ่าเอกธนวรรธน์  จันต่อ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + นักวิชาการเกษตร (3)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th