องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารงาน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวิชัย  จำปาทิ
นักบริหารงานท้องถิ่น
(ปลัด อบต.)
 

นาย ธีรศักดิ์ คำแสนพันธ์
นักบริหารงานท้องถิ่น
(รองปลัด อบต.)

นางสาวจุฑาวรรณ กุศล
นางธนัญญา  ชินวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์
นายวัฒนา   ศรีคลัง
นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นักบริหารงานสาธารณสุข
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จ.อ.ธนวรรธน์  จันต่อ
จ.อ.ธนวรรธน์  จันต่อ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

 
นายนโรดม  เพชรโรจน์

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา