องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารงาน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

    

  การศึกษา   (ตารางแสดงรายละเอียดโรงเรียน)

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนแห่ง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ประถม(คน)

.ต้น(คน)

.ปลาย

1.

โรงเรียนประถมศึกษา

-โรงเรียนบ้านโดท่างาม

-โรงเรียนบ้านนาแพง

-โรงเรียนบ้านโคกล่าม

3

 

 

118

114

133

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

2.

โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส(.ต้น)

1

-

35

-

..บ้านโดฯ

3.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1

31

-

-

 

4.

ศูนย์การเรียนชุมชน(การศึกษานอกระบบ)

1

-

30

60

 

รวม

6

386

65

60

 

 

สถาบันและองค์การศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์                                      จำนวน              9          แห่ง

ศาลเจ้า                                                 จำนวน              1          แห่ง

การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล  / หมู่บ้าน         จำนวน              1          แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                    จำนวน              100      %

 

ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ                                           จำนวน              -           แห่ง

สถานีดับเพลิง                                        จำนวน              -           แห่ง

ป้อมยามตำรวจ                                      จำนวน              1          แห่ง