องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารงาน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

 สภาพทางเศรษฐกิจ

    

        อาชีพ

- การปศุสัตว์  สัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  นิยมเลี้ยงไว้  บริโภคในครัวเรือนและขายมากกว่าเลี้ยงไว้ใช้งาน

- การประมง  มีการทำการประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง  ลำน้ำ  ลำห้วย  สำหรับบริโภคในครัวเรือน  ที่เหลือก็ขายในพื้นที่

            - การอุตสาหกรรม  เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น  โรงสีข้าวตามหมู่บ้านต่างๆ  โรงหล่อเสาปูน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                              จำนวน              1          แห่ง

-  โรงสี  ขนาดครอบครัวและขนาดกลาง    จำนวน              22        แห่ง